Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to page options Skip directly to site content

Dlo-Dlo Sal 2

PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT

Available Media

Script

Haitian Creole:

Sa nou pwal di la se yon enfomasyon enpòtan de santé piblik pou ede’w fè prekosyon avèk dlo ouap bwè. Kote w abitye pran dlo nòmalman, ka danjere apre yon tranblemanntè, menmsi dlo a sanble l klè. Bwè dlo ki trete, si posib. Lè li pa posib pou bouyi dlo oswa pou mete klowòks ladan l, kite dlo a poze pandan omwen 3 zèdtan epi filtre l nan yon twal ki pwòp. Piga eseye prepare dlo ki melanje avèk gaz oswa avèk pwodui chimik ki danjere, pou fè l vin potab. Piga w janm bwè dlo ki melanje avèk gaz oswa avèk pwodui chimik ki danjere. Ti enfomasyon sa a ka sove la vi….pran anpil prekosyon.

Ready: Prepare. Plan. Stay Informed. 	Social Media at CDC Emergency

Top