Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to page options Skip directly to site content

Dlo-Dlo Sal 1

PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT

Available Media

Script

Haitian Creole:

Sa nou pwal di la se yon enfomasyon enpòtan de santé piblik pou ede’w fè prekosyon avèk dlo ouap bwè. kote w abitye pran dlo a nòmalman, ka danjere apre yon tranblemanntè, menmsi dlo a sanble l klè. Bwè dlo ki trete, si posib. Lè w bouyi dlo a pandan 1 minit, se pi bon fason pou fè dlo a potab pou w sa bwè l. Lè w ajoute 5 gout klowòks ki sèvi nan kay nan 1 lit dlo sa pral fè dlo a potab tou. Piga eseye prepare dlo ki melanje avèk gaz oswa avèk pwodui chimik ki danjere, pou fè l vin potab. Piga w janm bwè dlo ki melanje avèk gaz oswa avèk pwodui chimik ki danjere. Ti enfomasyon sa a ka sove la vi….pran anpil prekosyon.

Ready: Prepare. Plan. Stay Informed. 	Social Media at CDC Emergency

Top