Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to page options Skip directly to site content

Kadav Moun

PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT

Available Media

Script

Haitian Creole:

Sa nou pwal di la se yon enfomasyon enpòtan de santé piblik. Kadav moun pa koze maladi souvan ni yo pa pwopaje maladi souvan. Si wap manyen kadav moun, pwoteje men w ak pye w pou objè pwenti pa fann yo. Evite pou san oswa likid ki soti nan kò moun pa voltije sou figi w. Evite manyen figi w epi netwaye men w avèk savon e ak dlo pwòp leplito ke posib. Si w vin blese pandan wap netwaye, san pèdi tan, netwaye blesi a avèk savon e ak dlo pwòp, san pèdi tan al kay doktè , epi mande yon doktè pou l ba w yon piki antitetanik (pou pa gen tetanòs). Ti enfomasyon sa a ka sove la vi…pran anpil prekosyon.

Ready: Prepare. Plan. Stay Informed. 	Social Media at CDC Emergency

Top