Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to site content Skip directly to page options
CDC Home

PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT

Dlo-Dlo Sal 3 PSA (:60) (Water/Sewage 3)


Audio

Learn more about Windows Media Player Audio - Download MP3 file

Podcast

Podcast Podcast - Listen to Audio

Script:

Haitian Creole:

Dlo/Dlo Sal

Sa nou pwal di la se yon enfomasyon enpòtan de santé piblik pou ede’w fè prekosyon avèk dlo ouap bwè. Kote w abitye pran dlo nòmalman, ka danjere apre yon tranblemanntè, menmsi dlo a sanble l klè. Itilize dlo nan boutèy ki pa dekachte, dlo bouyi, oswa dlo trete avek 5 gout Klowòks ki sèvi nan kay nan 1 lit dlo pou bwè, pou kwit manje, pou fè vesèl, pou bwose dan w, epi pou lave men w. Bwè dlo ki nan boutèy sèlman lè bouchon an pa dekachte. Dlo ki nan boutèy ki deja dekachte kapab danjere. Gade boutèy la byen pou wè si li pa dekachte. Si li dekachte pa bwè l. Ti enfomasyon sa a ka sove la vi….pran anpil prekosyon.

English Translation:

Water/Sewage

The following is an important public health announcement about safe drinking water. Normal sources of water may be unsafe following the earthquake, even if the water looks clear.  Use bottled water if the cap is sealed, boiled water, or treated water with 5 drops of household bleach to 1 liter of water for drinking, making food, washing dishes, brushing your teeth, and washing your hands.  Only drink bottled water if the cap is sealed.  Bottles with broken seals may contain unsafe water. Look if the cap of the bottled water is sealed. If the cap is not sealed, do not drink it. These tips can save lives….Be Safe.

Contact Us:
Ready.gov - Prepare. Plan. Stay Informed.
USA.gov: The U.S. Government's Official Web PortalDepartment of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention   1600 Clifton Rd. Atlanta, GA 30333, USA
800-CDC-INFO (800-232-4636) TTY: (888) 232-6348 - Contact CDC-INFO

A-Z Index

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
 27. #