Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to site content Skip directly to page options
CDC Home

PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT

Dlo-Dlo Sal 2 PSA (:60) (Water/Sewage 2)


Audio

Learn more about Windows Media Player Audio - Download MP3 file

Podcast

Podcast Podcast - Listen to Audio

Script:

Haitian Creole:

Dlo/Dlo Sal

Sa nou pwal di la se yon enfomasyon enpòtan de santé piblik pou ede’w fè prekosyon avèk dlo ouap bwè. Kote w abitye pran dlo nòmalman, ka danjere apre yon tranblemanntè, menmsi dlo a sanble l klè. Bwè dlo ki trete, si posib. Lè li pa posib pou bouyi dlo oswa pou mete klowòks ladan l, kite dlo a poze pandan omwen 3 zèdtan epi filtre l nan yon twal ki pwòp. Piga eseye prepare dlo ki melanje avèk gaz oswa avèk pwodui chimik ki danjere, pou fè l vin potab. Piga w janm bwè dlo ki melanje avèk gaz oswa avèk pwodui chimik ki danjere. Ti enfomasyon sa a ka sove la vi….pran anpil prekosyon.

English Translation:

Water/Sewage

The following is an important public health announcement about drinking water safety. Normal sources of water may be unsafe following the earthquake, even if the water looks clear.  Drink treated water if possible.  When boiling and bleaching is impossible, let water settle for at least 3 hours and filter through a clean cloth.  Do not try to make water that has mixed with fuel or harmful chemicals safe.  Never drink water that has mixed with fuel or harmful chemicals. These tips can save lives….Be Safe.

Contact Us:
Ready.gov - Prepare. Plan. Stay Informed.
USA.gov: The U.S. Government's Official Web PortalDepartment of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention   1600 Clifton Rd. Atlanta, GA 30333, USA
800-CDC-INFO (800-232-4636) TTY: (888) 232-6348 - Contact CDC-INFO

A-Z Index

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
 27. #