Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to site content Skip directly to page options
CDC Home

PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT

Kadav Moun PSA (:60) (Human Remains)

Audio

Learn more about Windows Media Player Audio - Download MP3 file

Podcast

Podcast Podcast - Listen to Audio

Script:

Haitian Creole:

Kadav Moun

Sa nou pwal di la se yon enfomasyon enpòtan de santé piblik. Kadav moun pa koze maladi souvan ni yo pa pwopaje maladi souvan. Si wap manyen kadav moun, pwoteje men w ak pye w pou objè pwenti pa fann yo. Evite pou san oswa likid ki soti nan kò moun pa voltije sou figi w. Evite manyen figi w epi netwaye men w avèk savon e ak dlo pwòp leplito ke posib. Si w vin blese pandan wap netwaye, san pèdi tan, netwaye blesi a avèk savon e ak dlo pwòp, san pèdi tan al kay doktè , epi mande yon doktè pou l ba w yon piki antitetanik (pou pa gen tetanòs). Ti enfomasyon sa a ka sove la vi….pran anpil prekosyon.

English Translation:

Human Remains

The following is an important public health announcement. Dead bodies rarely cause or spread disease. If you are handling remains, protect your hands and feet from sharp objects to prevent cuts. Avoid getting blood or body fluids on your face. Avoid touching your face and clean your hands with soap and clean water as soon as possible. If you are wounded while cleaning up, immediately clean your wounds with soap and clean water, and ask a doctor for a tetanus shot. These tips can save lives….Be Safe.

Contact Us:
Ready.gov - Prepare. Plan. Stay Informed.
USA.gov: The U.S. Government's Official Web PortalDepartment of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention   1600 Clifton Rd. Atlanta, GA 30333, USA
800-CDC-INFO (800-232-4636) TTY: (888) 232-6348 - Contact CDC-INFO

A-Z Index

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
 27. #