Skip directly to search Skip directly to A to Z list Skip directly to navigation Skip directly to site content Skip directly to page options
CDC Home

PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT

Bilding (Kay) Ki Damaje 1 PSA (:60)
(Damaged Buildings 1)

Audio

Learn more about Windows Media Player Audio - Download MP3 file

Podcast

Podcast Podcast - Listen to Audio

Script:


Haitian Creole:

Bilding (Kay) ki Domaje

Sa nou pwal di la se yon enfomasyon enpòtan de santé piblik pou pwoteje’w le’w ou entre nan bilding (ou kay) ki domaje. Antre andedan bilding (kay) ki domaje yo pandan lajounen defason pou w ka wè si ta gen nenpòt danje. Lè wap netwaye, mete abiman sou ou ki pou pwoteje w, tankou gan, linèt pwoteksyon, ak bòt. Kouvri nen w ak bouch ou pou evite w respire pousyè. Fè atansyon lè wap deplase materyèl ak dekonm nan bilding (kay) yo – bagay yo ka bouje oswa tonbe, e sa ka andomaje w. Soti nan bilding (kay) la imedyatman si w tande bwi ki pa nòmal. Ti enfomasyon sa a ka sove la vi….pran anpil prekosyon.

English Translation:

Damaged Buildings

The following is an important public health announcement about your safety when entering damaged buildings. Enter damaged buildings during the daytime so you can see any dangers. Wear protective clothing during cleanup, like gloves, goggles and boots.  Cover your nose and mouth to avoid breathing in dust. Be careful when moving building materials and rubble -- things may move or fall, injuring you. Leave the building immediately if you hear unusual noises. These tips can save lives….Be Safe.

Contact Us:
Ready.gov - Prepare. Plan. Stay Informed.
USA.gov: The U.S. Government's Official Web PortalDepartment of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention   1600 Clifton Rd. Atlanta, GA 30333, USA
800-CDC-INFO (800-232-4636) TTY: (888) 232-6348 - Contact CDC-INFO

A-Z Index

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
 27. #